777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Jak zjistím, že dlužník vstoupil do insolvence?

Jak zjistím, že dlužník vstoupil do insolvence? Jaké mám možnosti, pokud zjistím, že můj dlužník je v insolvenci? Lze prominout lhůtu k přihlášení mé pohledávky do insolvence? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Stačí nahlédnout do insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je veřejně dostupný registr, v němž jsou vedeny údaje o všech osobách v úpadku (tzv. úpadcích) a insolvenčních řízeních vedených proti nim. Jsou v něm vedeny i záznamy o všech ukončených insolvenčních řízeních po dobu 5 let od jejich ukončení.

Insolvenční rejstřík lze sledovat ručně, náhledem na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky na adrese www.justice.cz. Data z insolvenčního rejstříku jsou k dispozici i v elektronické podobě ke stažení v automatickém módu.

Jaké mám možnosti, pokud zjistím, že můj dlužník je v insolvenci?

Možnosti jsou omezené. Základní možností je podat přihlášku pohledávky do insolvenčního rejstříku. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, s podklady dokládajícími existenci pohledávky a její výši. Přihlášku je nutno podat v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta k podání přihlášky činí 2 měsíce od vydání rozhodnutí soudu, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka. Lhůta pro podání přihlášky je prekluzivní, tedy nelze prominout její promeškání ani ji prodloužit.

S ohledem na skutečnost, že zahájením insolvenčního řízení se omezují obvyklé možnosti věřitelů, jak vydobýt svou pohledávku (soudní řízení, rozhodčí řízení, exekuce), nezbývá věřiteli, který zjistí, že jeho dlužník je v insolvenčním řízení, nic jiného, než se do něj přihlásit a domáhat se uspokojení své pohledávky způsoby upravenými v insolvenčním zákoně.

Lze prominout lhůtu k přihlášení mé pohledávky do insolvence?

Nelze. Současný insolvenční zákon stanoví, že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a tyto nejsou v insolvenčním řízení uspokojovány. Toto v praxi znamená, že věřitel, který zmešká podání své přihlášky, nebude mít možnost po dobu insolvenčního řízení svou pohledávku zákonným způsobem nijak vymoci.

Pohledávku může věřitel přihlásit kdykoli po zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníku. Konečná lhůta je stanovena na 2 měsíce od vydání rozhodnutí soudu o zjištění úpadku dlužníka. V rozhodnutí soudu o zjištění úpadku dlužníka soud věřitele vyzve k přihlášení pohledávek a současně je informuje o důsledcích promeškání přihlášení pohledávky.

§ 173 insolvenčního zákona

Podání přihlášky
(1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

(2) Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]