Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Jak získat výživné, když je dlužník v oddlužení

Jak se uplatňuje dlužné výživné v oddlužení? Jak zajistit, aby mi bylo hrazeno běžné výživné z oddlužení povinného dlužníka? Co dělat, když správce neposílá alimenty? Jak se uplatňuje dlužné výživné v oddlužení? Co je to uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou? Je na uplatnění nějaká lhůta? Jak postupovat, pokud nárok na výživné vznikne během oddlužení povinného dlužníka?

Jak přihlásit běžné výživné do oddlužení

Jak získat výživné, když je dlužník v insolvenciBěžné výživné je výživné, které má dlužník v oddlužení – osoba povinná k placení výživného – povinnost platit vyživované osobě nebo jejímu zákonnému zástupci. Jde o výživné, které se platí pravidelně, běžně, nejčastěji měsíčně, s výhledem do budoucna. Nejde o dluh na výživném.

Dlužník je povinen vyživovací povinnost oznámit správci

Běžné výživné se do oddlužení nepřihlašuje. Je povinností dlužníka v oddlužení, aby svému správci oznámil, že má rozsudkem soudu stanovenu vyživovací povinnost vůči vyživované osobě. K oznámení je třeba doložit právní titul – rozsudek soudu nebo soudem schválenou dohodu manželů, ze kterého vyplývá povinnost výživné platit. Správce je povinen tuto okolnost zaregistrovat a upravit výplatu pohledávek ze srážek z příjmů dlužníka, které jsou mu posílány pro oddlužení, tak, aby bylo výživné uhrazeno přednostně a v plné výši.

Vyživovací povinnost může oznámit také oprávněná osoba

Neoznámí-li dlužník v oddlužení, že má stanovenu vyživovací povinnost vůči nějaké osobě, může vznik nebo existenci takové povinnosti oznámit soudu a správci oprávněná osoba. Oprávněnou osobou bude nejčastěji rodič – zákonný zástupce osoby, na kterou je výživné placeno. Oznámení je vhodné provést jak soudu, tak i správci a opět doložit vznik či existenci vyživovací povinnosti rozsudkem soudu.

Co dělat, když správce výživné neplatí?

V případě, kdy insolvenční správce nevyplácí výživné, ačkoli jsou mu pro potřeby oddlužení zasílány srážky z příjmů dlužníka, je na místě podat podnět insolvenčnímu soudu k přezkoumání činnosti insolvenčního správce. Podnět není třeba zasílat na speciálním formuláři. Je vhodné jej doplnit o listiny dokládající vznik či trvání vyživovací povinnosti, případně o předchozí výzvy správci k zasílání výživného.

Insolvenční soud zpravidla vyzve správce k vyjádření. Správce se musí soudu vyjádřit, pokud pochybil, zpravidla ihned své opomenutí napraví a obnoví nebo upraví zasílání výživného tak, aby odpovídalo vydanému rozsudku.

Nedojde-li k nápravě v plnění povinností správce, může jej insolvenční soud odvolat a určit správce nového.

Chci konzultaci zdarma

Jak přihlásit do oddlužení dlužné výživné?

Dlužné výživné je takové výživné, které již mělo být uhrazeno a nebylo. Jde vlastně o dluh na výživném. Dlužné výživné je pohledávkou věřitele – osoby oprávněné k výplatě výživného – za dlužníkem v oddlužení.

Výživné (dlužné i běžné) považuje insolvenční zákon za pohledávku, která je postavena na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Jako takové má z této pozice výživné v oddlužení přednostní postavení před pohledávkami ostatních věřitelů (zajištěných i nezajištěných).

Výživné se v oddlužení hradí přednostně a do plné výše

Přednostní postavení výživného v insolvenci znamená, že pohledávka na něm je hrazena přednostně, před pohledávkami ostatních věřitelů, a to do plné výši. Není nijak krácena.

K tomu, aby bylo dlužné výživné v oddlužení hrazeno, je potřeba dodržet zvláštní, zákonem stanovený postup. Nazývá se uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou.

Co je uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou?

Uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou je zákonem stanovený postup, který musí osoba oprávněná z pohledávky – výživného – dodržet, aby obdržela plnění z dlužníkovy insolvence. Správné uplatnění probíhá následovně.

  • V prvé řadě je třeba uplatit pohledávku z výživného vůči dlužníkovi. Znamená to poslat dlužníkovi v oddlužení výzvu, ve které jej oprávněná osoba vyzývá k zaplacení pohledávky z dlužného výživného.
  • Následně je potřeba zaslat insolvenčnímu soudu vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou. Vyrozumění se soudu zasílá na zvláštním formuláři připraveném Ministerstvem spravedlnosti. Přílohou vyrozumění o uplatnění pohledávky je kopie výzvy k zaplacení zaslané dlužníkovi.
  • Vyrozumění o uplatnění pohledávky spolu s kopií výzvy k zaplacení pohledávky se zasílá i insolvenčnímu správci dlužníka. Kdo je insolvenčním správcem dlužníka zjistí oprávněná osoba v insolvenčním rejstříku. Kontaktní údaje na osobu správce jsou zveřejněny nejčastěji ve sdělení správce k jeho ustanovení do funkce správce v insolvenčním řízení dlužníka, nejčastěji je toto k nalezení v oddíle B insolvenčního spisu dlužník.

Chci konzultaci zdarma

Je na uplatnění výživného nějaká lhůta?

Uplatnění výživného v oddluženíNení. Výživné má v insolvenčním řízení zvláštní postavení (je postaveno na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou) a jako takové může být uplatněno i uhrazeno kdykoli po svém vzniku během celého insolvenčního řízení.

Existuje-li pohledávka z dlužného výživného již v okamžiku, kdy je zjištěn v insolvenci úpadek dlužníka, je možné tuto pohledávku uplatnit již po zjištění úpadku a povolení oddlužení dlužníka. Není nutno s uplatněním pohledávky z výživného čekat na schválení oddlužení dlužníka.

Jak postupovat, když nárok na výživné vznikne během oddlužení?

V takovém případě by dlužník v oddlužení – osoba povinná k placení výživného – oznámit vznik nové vyživovací povinnosti insolvenčnímu správci. S doložením listiny prokazující jeho vyživovací povinnost (rozsudek soudu o výživném nebo soudem schválená dohoda bývalých manželů o vyživovací povinnosti).

Správce na základě oznámení změní výplatu prostředků se srážek z příjmů dlužníka tak, aby bylo přednostně a v plné výši hrazeno výživné.  Neučiní-li tak, může věřitel, zde osoba oprávněná k přijetí výživného, podat podnět insolvenčnímu soudu k přezkoumání činnosti insolvenčního správce. Soud zpravidla vyzve správce k vyjádření, a pokud nedojde k nápravě, může správce vyměnit.

Potřebujete vědět více informací o výživném? Víte, že lze požádat soud o zvýšení výživného na děti každé tři roky? Rádi vám s výživným pomůžeme. Stačí se obrátit na zkušené kolegy.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.