777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Jak je to s oddlužením při mateřské dovolené?

Mohu při mateřství jít do oddlužení (insolvence)? Podléhá rodičovský příspěvek nebo mateřská srážkám pro oddlužení? Jak změní mé probíhající oddlužení skutečnost, že otěhotním? Mateřstvím se mi sníží příjem. Jak toto ovlivní mé oddlužení? Co když mi v mateřství klesnou příjmy tak, že nebudu plnit podmínky oddlužení? Co mohu dělat, pokud mi příjmy při mateřství klesnou tak, že mi hrozí zrušení oddlužení? Mohu si nechat v oddlužení porodné, nebo jej musím odevzdat?

O oddlužení je možné požádat i na mateřské dovolené

Svatba ani mateřství nejsou překážkou pro vstup do oddlužení (insolvence). Pokud se dlužník nachází na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, lze během ní požádat o povolení a schválení oddlužení.

Zpravidla jedinou překážkou pro povolení oddlužení bývají příjmy dlužníka, které nejsou, hlavně u rodičovského příspěvku, dostatečně vysoké, aby mohlo být oddlužení plněno v zákonem stanovené minimální výši. Zjednodušeně činí minimální splátka pro oddlužení cca 2 300 Kč měsíčně.

Podléhá rodičovský příspěvek nebo mateřská srážkám pro oddlužení?

Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) je zařazena mezi příjmy podléhající srážkám ze mzdy pro potřeby oddlužení splátkovým kalendářem. Stejně tak i rodičovský příspěvek patří mezi tyto příjmy. Je třeba počítat s tím, že oba příjmy budou v oddlužení srážkám podléhat, samozřejmě pouze v případě, že jsou vyšší, než je tzv. nezabavitelná částka (vypočtená dle individuální rodinné situace dlužníka).

Jak změní mé probíhající oddlužení skutečnost, že otěhotním?

V zásadě nijak. Změna stavu, tedy otěhotnění, ani narození potomka, nemá žádný přímý vliv na probíhající oddlužení. Narození potomka ale ovlivní oddlužení, respektive jeho plnění. Dlužníkovi totiž narozením potomka přibude vyživovaná osoba a zvýší se tak tzv. nezabavitelná částka. Srážky z příjmů pak budou nižší a toto může ovlivnit plnění oddlužení, zejména v případě, kdy příjmy pro srážky nebudou dostatečné pro plnění zákonem stanoveného minimálního plnění v oddlužení.

Kalkulaci minimálního plnění pro oddlužení je nutno provádět vždy individuálně dle rodinné situace dlužníka a jeho vyživovacích povinností.

Mateřstvím se mi sníží příjem. Jak toto ovlivní mé oddlužení?

Před mateřstvím a zejména při něm se dlužníkovi zpravidla sníží příjem. Jak peněžitá pomoc v mateřství, tak rodičovský příspěvek jsou zpravidla výrazně nižší, než příjem dlužníka před mateřstvím. Výše příjmů dlužníka je přitom klíčová pro plnění oddlužení.

Zákon požaduje, aby v oddlužení dlužník hradil alespoň minimální plnění. Zjednodušeně jde o částku cca 2 200 Kč měsíčně. Úhrada se děje prostřednictvím srážek z příjmů dlužníka. Nebude-li oddlužení plněno v zákonem stanovené minimální výše, hrozí jeho nepovolení, a pokud již probíhá, tak zrušení oddlužení pro jeho neplnění!

Co když mi v mateřství klesnou příjmy tak, že nebudu plnit podmínky oddlužení?

Toto může být překážkou dalšího pokračování oddlužení. Respektive důvodem pro jeho zrušení.

Klesnou-li příjmy dlužníka při oddlužení tak, že z jeho příjmů nelze srazit ani částku odpovídající minimálnímu plnění pro věřitele, pak je toto důvodem pro zrušení oddlužení. Dlužník totiž oddlužení neplní.

Řešením je navýšení příjmů dlužníka. Toto lze učinit v podobě příspěvku od třetí osoby, která se zaváže, že dlužníkovi po dobu jeho oddlužení bude přispívat určitou částkou měsíčně tak, aby oddlužení plněno bylo alespoň v minimální míře požadované zákonem.

oddlužení při mateřské dovolenéCo mohu dělat, pokud mi příjmy při mateřství klesnou tak, že mi hrozí zrušení oddlužení?

V situaci, kdy oddlužení není plněno pro nedostatečné příjmy, hrozí, že bude oddlužení zrušeno. Pro neplnění v zákonem požadované minimální příjmy.

Dlužníkovi nezbývá, než své příjmy navýšit. Děje se tak pomocí v podobě příspěvku od třetí osoby, která se zaváže, že dlužníkovi po dobu jeho oddlužení bude přispívat určitou částkou měsíčně tak, aby oddlužení vylo plněno alespoň v minimální míře požadované zákonem. Pro tento postup se v praxi používá darovací smlouva nebo smlouva o důchodu, kterou dlužník uzavře s třetí osobou. 

Přerušení oddlužení

Další možností je přerušení oddlužení. Dlužník může požádat o přerušení oddlužení, a to až na dobu 1 roku. Oddlužení může přerušit pouze jednou, nikoli opakovaně.

Přerušení oddlužení má význam právě v situaci, kdy hrozí, že oddlužení bude dlužníkovi pro neplnění zrušeno. Dlužník tímto krokem získá čas na konsolidaci svých příjmů nebo získání příspěvku od jiné osoby.

Mohu si nechat v oddlužení porodné, nebo jej musím odevzdat?

Porodné je třeba považovat za mimořádný příjem, který dlužník obdrží během oddlužení. A jako takové je porodné nutno odevzdat pro mimořádní splátky nezajištěným věřitelům. Děje se tak poukázáním částky insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty.

Spotřebování porodného pro potřeby vlastní nebo pro potřeby vlastní rodiny není důvodem, který by rušil výše uvedenou povinnost dlužníka použít mimořádný příjem pro mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Je tedy nutno počítat s tím, že spotřebované porodné bude správcem po dlužníkovi vyžadováno.

Nesplnění povinnosti vydat porodné jako mimořádný příjem pro mimořádné splátky nezajištěným věřitelům je nutno opět považovat za neplnění podmínek oddlužení a dlužníkovi za něj hrozí zrušení oddlužení.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

§ 418 insolvenčního zákona

Zrušení schváleného oddlužení
(1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže

a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo

b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo

c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b), jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo

d) to navrhne dlužník.

    Potřebujete pomoci? Napište nám!

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
    PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.