Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Podmínky insolvence (oddlužení) 2024

Výhodou insolvence je ochrana dlužníka před věřiteli, zastavení navyšování dluhů a osvobození od úhrady zbytku dluhů po ukončení oddlužení. Jaké jsou podmínky insolvence neboli oddlužení aktuálně v roce 2024? Co musí dlužník splnit, aby mohl vstoupit do insolvenčního řízení?

Jak je to s podmínkami osobního bankrotu u podnikatelů, seniorů a manželů? Liší se nové podmínky oddlužení od předcházejících let?

3 základní podmínky pro povolení oddlužení

Podmínky insolvence
1. Insolvenční návrh sepsaný oprávněnou osobou
2. Dluhy u alespoň 2 věřitelů a neschopnost je splácet (podmínka úpadku nebo hrozícího úpadku
3. Dostatečný příjem pro splátky – minimální splátka činí 2 178 Kč měsíčně

→ Nejste si jistí, zda podmínky pro insolvenci splňujete? Konzultujte zdarma

× Nesplňujete podmínky pro osobní bankrot, ale potřebujete se svou situací pomoci? Společně najdeme řešení vašich závazků. Ne vždy je insolvence nejlepší cestou.

Advokáti vám vypracují precizní návrh na povolení oddlužení, podmínky osobního bankrotu znají dokonale

1. Podmínka insolvence – návrh na povolení oddlužení sepsaný odborníkem

Aby dlužník získal od soudu osvobození od svých dluhů, musí udělat první krok: požádat o zahájení insolvenčního řízení. To se zahájí podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh může vyhotovit pouze odborník, k tomu oprávněný insolvenčním zákonem. Nejjednodušší je obrátit se na advokáta. Sám dlužník si podat návrh nesmí, s výjimkou situace, kdy má právní vzdělání.

Nejčastějšími důvody, proč soudy insolvenční návrhy zamítají, jsou vady insolvenčních návrhů a chybějící podklady. Součástí návrhu je spousta dokumentů (příloh) a není radno přípravu podcenit. Se sepisem a podáním insolvenčního návrhu se vyplatí obrátit se na insolvenční poradce, kteří jej vypracují rychle, precizně a bez nedostatků.

2. Podmínka insolvence – úpadek

Aby dlužník mohl o oddlužení požádat, musí se nacházet v tzv. úpadku. V úpadku se dlužník nachází, pokud:

 • má minimálně 2 různé věřitele,
 • má u nich alespoň závazky po splatnosti více než 30 dní,
 • není je schopen splácet.

S podáním insolvenčního návrhu nemusí dlužník čekat, až budou všechny dluhy 30 dní po splatnosti. O oddlužení může požádat i tehdy, kdy své dluhy zatím splácí, ale v budoucnu to zkrátka nezvládne. To už je stav tzv. „hrozícího úpadku“ a i v něm lze žádat o osobní bankrot. Čím dříve dlužník zahájí oddlužení, tím nižší celkovou částku bude splácet!

→ Podrobněji o tom, co je to úpadek, předlužení a hrozící úpadek

Chci konzultaci zdarma

3. Podmínka insolvence – dostatečný příjem

Aby soud dlužníkovi oddlužení povolil, musí být splněna podmínka o minimální úhradě v oddlužení.

Dlužník usilující o osobní bankrot musí svým věřitelům měsíčně splácet minimálně stejnou částku, jako je odměna insolvenčního správce a náhrada jeho výdajů. Odměna správce a náhrada jeho výdajů činí nejméně 1 089 Kč měsíčně, proto minimální splátka v oddlužení musí být 2 178 Kč. První polovina je určena na úhradu závazků věřitelům a druhá polovina činí měsíční odměnu insolvenčního správce. Tato podmínka se také nazývá podmínkou úhrady 1 + 1.

Vedle toho se musí přihlédnout k povinnosti hradit i další, tzv. superprioritní pohledávky. Těmi jsou například pohledávky na výživném a zákonem stanovená odměna za sepis a podání insolvenčního návrhu sepisovateli. Přítomnost superprioritních pohledávek pro dlužníka znamená, že je nutno je k podmínce úhrady 1 + 1 přičíst. Pro splnění podmínky minimální úhrady je nutné, aby měl dlužník zajištěny dostatečné prostředky.

Podmínky oddlužení se nezměnily od roku 2019. Projdeme si je společně na konzultaci zdarma

Prostředky si dlužník může zajistit 3 způsoby:

 1. Odpovídajícím příjmem: mzdou, platem, sociální dávkou či jiným příjmem, z kterého je možno provádět insolvenční srážky. Kompletní přehled příjmů použitelných pro oddlužení a nezabavitelných příjmů
 2. Při nedostatečných příjmech z tzv. smlouvy o důchodu (nebo darovací smlouvy). Jde o způsob řešení nízkého anebo žádného příjmu dlužníka, který chce jít do oddlužení. Plátce důchodu (nebo dárce) pomocí smlouvy dlužníkovi pravidelně přispívá na oddlužení. Tím se příjmy dlužníka zvýší.
 3. Ze zpeněžení majetku dlužníka alespoň v hodnotě odpovídající minimální splátce v oddlužení (např. nemovitost, vozidlo, cenné papíry aj.)

Po novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019 již není podmínkou pro úspěšné splnění insolvence úhrada 30 % dluhů věřitelům, ale zkoumá se, zda dlužník po celou dobu oddlužení vynaložil k uspokojení pohledávek svých věřitelů maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. A zda po celou dobu oddlužení plnil soudem uložené povinnosti (například pracoval nebo o práci usiloval, zpeněžil dědictví a dar a použil je jako mimořádné příjmy, předkládal 2× ročně přehled o příjmech, nezatajoval žádný ze svých příjmů, nezvýhodňoval věřitele, nepřijímal nové závazky a další).

jaké jsou podmínky oddlužení neboli osobního bankrotu a na co si dát pozor

Překážky vedoucí k zamítnutí insolvenčního návrhu

Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení může být kromě nesplnění některé ze tří základních podmínek i existence některé z následujících okolností:

 • Dlužník podáním návrhu sleduje nepoctivý záměr – pokud není dlužníkovi povoleno oddlužení pro nepoctivý záměr (převod majetku na třetí osobu, nezodpovědný přístup vůči věřitelům, zadlužování se na poslední chvíli). Nemůže navíc o oddlužení požádat znovu po dobu dalších 5 let.
 • Dlužník v předcházejících 10 letech již obdržel osvobození od placení pohledávek po dřívějším oddlužení.
 • Dlužník byl v posledních 5 letech trestán pro majetkovou či hospodářskou trestnou činnost.
 • Dlužník je dále omezen v případě opětovného podávání návrhu k soudu. Pokud návrh k soudu podá a následně vezme zpět, nový návrh bude moci podat nejdříve za 3 měsíce. Důvodem je současné zneužívání a opětovné podávání návrhů, aby se dlužníci vyhnuli exekucím.

Chci konzultaci zdarma

Podmínky pro oddlužení ve zvláštních případech

Insolvence u OSVČ – podmínky

Vstup do oddlužení je pro podnikatele od novely z roku 2019 upraven stejně jako pro osoby nepodnikající. Pokud OSVČ splňuje podmínky vyhlášení insolvence, není zde žádná překážka bránící úspěšnému oddlužení podnikatelů.

Oddlužení důchodců

Změna podmínek insolvence od roku 2019Insolvenci jako řešení zadlužení mohou využít i důchodci. Dokonce jsou pro ně nastaveny mírnější podmínky pro vyhlášení insolvence, například doba trvání oddlužení pouze na 3 roky. Bylo by chybou, pokud by senioři oddlužení nevyužívali, protože nejen že vyřeší své dluhy, ale dosáhnou i toho, že dluhy nepřejdou na jejich potomky. Ti následně nemusejí přemýšlet, jak se ochránit před zděděním dluhů.

Společné oddlužení manželů

Při oddlužení manželů dochází ke společnému vyřešení všech dluhů obou manželů a nezáleží na tom, kterému z nich a kdy závazky vznikly. Společné oddlužení přináší manželům i řadu výhod, například nižší celkovou dlužnou částku, než kdyby šel do insolvence každý zvlášť.

Podmínkou společného oddlužení manželů je existence manželství. Není možné, aby o společnou insolvenci požádali druh a družka či registrovaní partneři.

Oddlužení nezaměstnaných, nesvéprávných či mladistvých

Při splnění veškerých výše uvedených podmínek můžou do oddlužení i nezaměstnaní, nesvéprávní či mladiství. Zaměstnání, svéprávnost ani dosažení určitého věku není podmínkou pro vyhlášení osobního bankrotu.

Pozn.: Podmínky insolvence 2023, 2022, 2021, 2020 nejsou nové. Poslední velká novela insolvenčního zákona proběhla v roce 2019 a určuje podmínky oddlužení (osobního bankrotu) doposud.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.