Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvence a manželství. Je vhodné uzavřít manželství v oddlužení?

Můžu vstoupit do manželství, když jsem v insolvenci? Můžu uzavřít manželství v insolvenci? Jaké budou dopady insolvence před manželstvím na mne a můj majetek? Jaký dopad bude mít oddlužení na naše manželství? Mohu se v insolvenci rozvést? Co se po rozvodu stane?

A co se stane se společnou insolvencí manželů, když se rozvedeme? Jak budou prováděny srážky v insolvenci po rozvodu? Mohu zrušit společnou insolvenci a jít po rozvodu do insolvence znovu sám? Jaký vliv bude na společnou insolvenci mít to, že jeden z povinných manželů přestane platit (podílet se na ní)? Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy na téma insolvence a manželství.

Uzavření manželství v insolvenci

Insolvence neboli oddlužení nijak nebrání ani nepřekáží uzavření manželství mezi dvěma dospělými osobami. Lze tedy bez dalšího uzavřít manželství, i když se dlužník nachází v insolvenci. Podobně je možno bez omezení uzavřít manželství s osobou, která na sebe vyhlásila osobní bankrot.

Chci konzultaci zdarma

Jaký dopad bude mít insolvence před manželstvím na mne a můj majetek?

manželství a insolvenceUzavření manželství s osobou v oddlužení nebude mít žádný přímý dopad na druhého z manželů. Manželé dlužníků v insolvenci se nikde neevidují, nikam nehlásí nebo nezapisují. Na osobní práva druhého z manželů nebude mít uzavření manželství s osobou v oddlužení žádný dopad.

Uzavření manželství s osobou v oddlužení se nijak nedotkne ani majetku, který vlastní druhý z manželů v době uzavření manželství. Tento majetek je ve výhradním vlastnictví manžela dlužníka a dlužníkovo oddlužení se jej nikterak nedotkne.

Společné jmění manželů

Uzavřením manželství obvykle vzniká společné jmění manželů. Toto společné jmění tvoří vše (majetek, ale i dluhy), které oběma manželům vzniknou za doby trvání manželství. Z tohoto obecného pravidla existuje několik výjimek, například majetek nabytý dědictvím či darem, kdy takovýto majetek je ve výhradním osobním vlastnictví toho z manželů, který jej uvedeným způsobem nabyde.

Uzavřít manželství lze kdykoli během insolvence

Jak je uvedeno výše, uzavřít manželství lze kdykoli během insolvence. Může ale vzniknout společné jmění manželů, když je jeden z nich v oddlužení? Odpověď zní: ne, nemůže. Podobně jako v konkursu, v němž je vznik společného jmění zákonem zakázán, platí stejný zákaz vzniku společného jmění i v oddlužení. Oba manželé tak mají po sňatku oddělený vlastní majetek, kterým disponují samostatně a odděleně od majetku druhého z manželů.

Společné jmění manželů vzniká v okamžiku, kdy je soudem rozhodnuto o ukončení insolvence.

Chci konzultaci zdarma

Jaký bude mít oddlužení dopad na naše manželství? Je možná insolvence v manželství?

Jiná situace nastává, pokud se manželé nebo jeden z nich nacházejí v úpadku a vyhlásí oba nebo jeden z nich osobní bankrot. Insolvence v manželství tedy možná je, stejně jako osobní bankrot manželů.

Nachází-li se oba manželé v úpadku, je nejvhodnějším postupem společné podání návrhu na povolení oddlužení. Na základě kterého je zahájeno jejich společné oddlužení. Ve společném oddlužení manželů se na ně po dobu trvání insolvenčního řízení hledí stejně, jako by se jednalo o jediného dlužníka.

Je-li ale v úpadku jen jeden z obou manželů, je příznivější, půjde-li do oddlužení tento insolventní manžel sám a druhý z manželů zůstane mimo insolvenci.

Vypořádání společného jmění manželů

V obou výše uvedených případech, tj. jak u společné insolvence manželů, tak i u samotného oddlužení jen jednoho z nich, ale dochází při rozhodnutí o schválení oddlužení k vypořádání jejich společného jmění. To v praxi znamená rozdělení jejich majetku mezi manžele, buď rovným dílem, nebo dle dříve uzavřené dohody mezi nimi. Přičemž případnému prodeji v insolvenci bude podléhat majetek obou z nich, jedná-li se o společné oddlužení, nebo jen manžela, který jde do insolvence – v případě, kdy o oddlužení žádá tento manžel sám.

Mohu se v insolvenci rozvést?

Ano, rozvést se je možné kdykoli během oddlužení. Probíhající oddlužení ani zjištěný úpadek některého z manželů není překážkou pro ukončení manželství rozvodem.

Co se stane s insolvencí po rozvodu?

Situace se může jevit různá podle toho, zda se v oddlužení nacházeli oba manželé (společně), nebo jen jeden z nich. Nicméně dopad rozvodu na insolvenci nebude ani v jednom případě významný.

V případě rozvodu manželů, kteří požádali o společné oddlužení, se nezmění na probíhající insolvenci vůbec nic. Platí totiž zákonná fikce, že se na společné oddlužení manželů pohlíží jako na řízení jednoho jediného dlužníka, a to po celou dobu trvání tohoto řízení. Bez ohledu na skutečnost, zda manželství mezi oběma dlužníky trvá nebo ne. Insolvence po rozvodu pokračuje stejným způsobem, jako doposud – z příjmů rozvedených manželů se provádějí srážky a ty jsou používány na uspokojení pohledávek jejich věřitelů.

S ohledem na skutečnost, že při vstupu rozvedených manželů do oddlužení došlo k vypořádání jejich společného jmění, nebude mít rozvod ani důsledek v tom, že by se toto společné jmění vypořádalo.

Po rozvodu se nemění nic ani u oddlužení jednoho z manželů

Obdobně se nic po rozvodu nezmění ani u oddlužení manželů, kdy se v oddlužení nacházel jen jeden z nich. Po rozvodu stále platí, že manžel – dlužník je v úpadku a řeší jej oddlužením. Jeho oddlužení pokračuje v nezměněné podobě dále.

Podobně nedochází ani ke změně na straně manžela, který v oddlužení není. Tento se nijak na oddlužení druhého z manželů nepodílel, a ani se po rozvodu podílet nebude. Jeho společné jmění s manželem – dlužníkem bylo vypořádáno už při vstupu zadluženého manžela do oddlužení, takže dopad rozvodu na majetkové poměry nebo závazky manželů nemůže být žádný.

Chci konzultaci zdarma

Jak budou prováděny srážky v insolvenci po rozvodu?

Srážky pro insolvenci budou po rozvodu prováděny z příjmů rozvedených manželů stejně, jako tomu bylo před rozvodem. Jak jsme uváděli výše, pro společné oddlužení manželů platí, že se na toto oddlužení po celou dobu jeho trvání hledí, jako by se jednalo o oddlužení jediného dlužníka.

V důsledku toho nebude mít ani případný rozvod jakýkoli vliv na průběh insolvenčního řízení, které bude pokračovat stejným způsobem i po případném rozvodu. Srážky budou prováděny z příjmů rozvedených manželů a odváděny do jejich společného oddlužení.

Srážky po rozvodu v případě, kdy je v oddlužení pouze jeden z manželů

Srážky z příjmů se po rozvodu nezmění ani v případě jediného manžela – dlužníka, který šel do insolvence sám. Tento bude po rozvodu stále povinen dát k dispozici své příjmy pro provádění srážek pro své oddlužení. Kdežto druhý z manželů žádnou podobnou povinnost po rozvodu nemá, stejně jako ji neměl ani před ním.

Mohu zrušit společnou insolvenci a jít po rozvodu do insolvence znovu sám?

Společnou insolvenci, tj. společné jmění manželů lze zrušit jedině tak, že soud zastaví celé insolvenční řízení. K tomu je třeba návrhu obou manželů dlužníků. Pokud se tito na zastavení společného oddlužení dohodnou a podají návrh na zastavení soudu, soud jejích oddlužení zastaví.

Po zastavení společného oddlužení nic nebrání tomu, aby každý jeden z manželů, nebo i oni oba společně znovu o oddlužení požádali.

Co když jeden z manželů přestane platit insolvenci?

Jaký vliv bude mít na společnou insolvenci to, že jeden z povinných manželů přestane platit (podílet se na ní)?
Okolnost, že se jeden z manželů během společného oddlužení přestane podílet na plnění oddlužení, nemá žádný přímý vliv na průběh samotné insolvence.

Jak již bylo uvedeno výše, při společném oddlužení manželů se na jejich oddlužení hledí, jako by se jednalo o oddlužení jednoho jediného dlužníka. Proto neplnění oddlužení některým z manželů, typicky pro přechodnou nebo trvalou ztrátu příjmů, nebude samo o sobě důvodem pro zrušení oddlužení.

Zrušení oddlužení hrozí, pokud není oddlužení plněno alespoň v minimálním rozsahu

Ke zrušení oddlužení může popsaná situace vést tehdy, když příjem druhého z manželů sám o sobě nebude dostatečný k tomu, aby bylo oddlužení plněno alespoň v zákonném minimálním rozsahu (3 500 Kč měsíčně). V takovém případě reálně hrozí, že insolvenční soud probíhající oddlužení na návrh insolvenčního správce zruší.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.